MANDO ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ TOMASZ WYMYSŁOWSKI
Licencja państwowa 23008
Strona głównaO nasUsługiProdukty
Usługi

 

OFERTA

 


Mando- Zarządzanie Nieruchomościami oferuje szeroki zakres usług związanych z obsługą nieruchomości :

 

 Zarządzanie i administrowanie  nieruchomościami :

-  mieszkalnymi ( kamienice, bloki, osiedla stanowiące własność, współwłasność, wspólnoty

   mieszkaniowe),

-  użytkowymi  ( biurowce, szkoły, przedszkola, szpitale, lecznice, centra handlowe, 

   targowiska  stanowiące własność, współwłasność, wspólnoty mieszkaniowe).

 

Wycenę  nieruchomości :

- wycena do celów podatkowych,
- wycena do celów postępowań sądowych,
- wycena do celów zabezpieczeń hipotecznych kredytów i pożyczek .

 

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości w zakresie:

- stwierdzenia nabycia spadku w tym postępowanie sądowe lub przed notariuszem,

- działu spadku w tym postępowanie sądowe lub przed notariuszem,

- opłaty  podatków od spadków i darowizn w tym postępowanie przed Urzędem Skarbowym,

- stwierdzenia zasiedzenia w tym postępowanie sądowe,

- opłaty podatków od zasiedzenia w tym postępowanie przed Urzędem Skarbowym,

- stwierdzenia zniesienia współwłasności  w tym postępowanie sądowe i przed notariuszem,

- opłaty podatków od zniesienia współwłasności  w tym postępowanie przed Urzędem 

 
Skarbowym.

 

Odzyskiwanie nieruchomości od Skarbu Państwa lub Gminy:

- poszukiwanie właścicieli,
- odzyskiwanie nieruchomości,

- ujawnienie właściciela,
- zakładanie księgi wieczystej.

 

Doradztwo w obszarze rynku nieruchomości :

 

- zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- przejmowanie nieruchomości do zarządzania
- eksmisje najemców i nakazy zapłaty
- windykacja i ściąganie długów
- umowy przedwstępne i zasadnicze przeniesienia własności
- umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
- organizowanie zebrań wspólnot lokalowych
- statuty wspólnot lokalowych
- regulaminy porządku domowego wspólnot lokalowych
- mienie poniemieckie i porzucone

Usługi w obszarze geodezji :

 

- wykonywanie map do celów prawnych,
- wykonywanie map do celów projektowych,
- wykonywanie map do celów lokalizacyjnych,
- wykonywanie wyrysów z map ewidencji gruntów i budynków.
- wykonywanie podziałów nieruchomości.

Usługi  dodatkowe w obszarze zarządzania :

- opracowywanie umów o zarządzanie wszelkiego rodzaju nieruchomościami.
- tworzenie statutów  wspólnot mieszkaniowych,
- przygotowywanie regulaminów "porządku domowego".

 

 

Usługi związane z obsługą księgową  zarządzanych podmiotów w tym również Wspólnot Mieszkaniowych.

 

·         prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości oraz korekt do tych planów (w formie rzeczowo – finansowej),

·         przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,

·         przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,

·   przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięcznych informacji / zestawień o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,

·         sporządzanie oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie ogółu właścicieli nieruchomości,

·         prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

·   prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego,

·  monitorowanie należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald, księgowanych na podstawie wyciągów bankowych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na standardowych wydrukach programu księgowego ZUI Mieszczanin,

·         bieżąca windykacja należności od właścicieli lokali w nieruchomości wg zasad uzgodnionych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,

·         rozliczanie zużycia wody, ciepła na cele co i ccw, oraz odprowadzenia ścieków w tym także w części dotyczącej lokali mieszkalnych i użytkowych (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów co 6 lub 12 miesięcy),

·         wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali (po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem wspólnoty Mieszkaniowej),

·         przygotowywanie płatności do podpisu bądź autoryzacji,

·         nadawanie indywidualnych loginów i haseł umożliwiających korzystanie z internetowego dostępu do strefy mieszkańców,

·         umożliwienie Zarządowi wspólnoty Mieszkaniowej stałego dostępu do aktualnych sald właścicieli.

 

Usługi związane z obsługą  techniczną  zarządzanych podmiotów w tym również Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Przeglądy okresowe.

 1. Roczny.
  przegląd obowiązkowy wynikający z przepisów prawa budowlanego, niezbędny do dopuszczenia budynku do eksploatacji, wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody, który obejmuje elementy narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas eksploatacji budynku. Jego elementem jest przegląd:
  • kominiarski ,który obejmuje przegląd instalacji wentylacyjnej we wszystkich lokalach i pomieszczeniach,
  • gazowy, który obejmuje sprawdzenie szczelności całej instalacji w budynku od wlotu gazu do wszystkich odbiorników zainstalowanych w budynku

 

 1.  Pięcioletni budowlany.
  przegląd wszystkich elementów budynku, konstrukcji i instalacji, którego celem jest dopuszczenie budynku do dalszej eksploatacji. Polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki budynku i jego otoczenia. Jego elementem jest też  pięcioletni przegląd elektryczny jako element przeglądu pięcioletniego budowlanego polegający na sprawdzeniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

 

 1. Pożarowy.
  Jest to przegląd elementów ochrony ppoż. budynku, realizowany w różnych okresach czasu (kwartalnie, półrocznie, rocznie) w zależności od wyposażenia budynku.
  Obejmuje:
  • podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty)
  • stałe urządzenia gaśnicze ( tryskacze, zraszacze, zbiorniki na wodę, centrale i urządzenia pompowe)
  • systemy automatycznej sygnalizacji pożaru

 

 

Usługi związane z konserwacją terenów zielonych i utrzymania czystości  zarządzanych podmiotów w tym również Wspólnot Mieszkaniowych.


 
Strona głównaO nasUsługiProdukty